Van: TRINITY haircare Benelux
De Groote Heeze 27
6598 AV Heijen
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Nijmegen, onder
vermelding van KVK nr.17278265.
Artikel 1 Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
transacties van TRINITY haircare Benelux, hierna te noemen als
TRINITY. Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden
wordt afgeweken, zijn slechts van kracht indien en voor zover
zij door TRINITY schriftelijk zijn bevestigd. De toepasselijkheid
van de door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 2 Offertes
Alle offertes van TRINITY zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel is vermeld. In het laatste geval blijven de offertes van
TRINITY gedurende 14 dagen van kracht.
Artikel 3 Orderbevestiging
De wederpartij is aan een schriftelijke orderbevestiging van
TRINITY gebonden, indien door haar niet binnen drie werkdagen
na ontvangst de juistheid van de inhoud daarvan schriftelijk is
ontkend.
Artikel 4 Levertijd
Leveringstermijnen worden bij benadering opgegeven.
Overschrijding van de levertijd zal de wederpartij nimmer
het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding
der overeenkomst, tenzij er sprake is van opzet of bewuste
roekeloosheid aan de zijde van TRINITY.
Artikel 5 Prijzen
Art.5.1 Indien niet anders is overeengekomen gelden onze
prijzen af magazijn, exclusief BTW, montage, vracht, verpakking,
assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of
belastingen.
Art.5.2 Bij een transactie ter waarde van €125 of hoger worden
aan de wederpartij geen verzendkosten in rekening gebracht. Bij
een transactie van lagere waarde is de wederpartij een toeslag
van €7,50 verschuldigd.
Artikel 6 Levering
Art.6.1 Levering geschiedt eveneens af magazijn, tenzij anders
overeengekomen.
Art.6.2 Geschiedt levering in gedeelten, dan kan ieder gedeelte
door TRINITY afzonderlijk worden gefactureerd.
Art.6.3 Verzendingen worden alleen ten verzoeke en voor
rekening van de wederpartij verzekerd.
Art.6.4 TRINITY mag het door de wederpartij opgegeven adres
als zodanig blijven beschouwen, totdat aan TRINITY schriftelijk
een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die uit een te
laat en/of onjuist doorgegeven adreswijziging voortvloeit, komt
voor rekening van de wederpartij.
Art. 6.5 Geleverde en geaccepteerde zaken behoeven door
TRINITY niet te worden teruggenomen, tenzij schriftelijk anders
wordt overeengekomen.
Artikel 7 Reclame
Art.7.1 De controle op de hoeveelheid van het geleverde
berust bij de wederpartij. Is door de wederpartij niet getekend
voor ontvangst en niet zo spoedig mogelijk en in ieder geval
binnen 24 uur na ontvangst van de afgeleverde hoeveelheden
schriftelijk gereclameerd, bijvoorbeeld per email, dan zijn de
hoeveelheden vermeld op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen
of dergelijke documenten als juist erkend.
Art.7.2 Andere reclames dienen per aangetekend schrijven
uiterlijk 8 dagen na ontvangst der zaken door de wederpartij
bij TRINITY te zijn ingediend. Bij gebreke daarvan wordt de
wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
Art.7.3 Zijn de zaken geheel of gedeeltelijk verwerkt, of gebruikt,
dan worden zij in ieder geval geacht te zijn goedgekeurd.
Art.7.4 Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling
over het niet betwiste gedeelte van de vordering van TRINITY
op te schorten.
Art.7.5 Ieder beroep op verrekening door de wederpartij wordt
uitgesloten.
Art.7.6 Vrijwaring wegens verborgen gebreken wordt uitgesloten.
Art.7.7 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te
vermijden afwijkingen in kleur, afmeting, afwerking en kwaliteit
kunnen nimmer een grond voor een reclame opleveren.
Art.7.8 Het in behandeling nemen van klachten wil niet zeggen,
dat TRINITY de reclame als tijdig en/of terecht beschouwt.
Artikel 8 Schadevergoeding
Art.8.1 TRINITY aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval
van niet, niet tijdige, niet volledige of ondeugdelijke levering
onverminderd het recht van TRINITY alsnog te leveren hetgeen
door de wederpartij is bedongen, tenzij er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van TRINITY.
Art.8.2 Aansprakelijkheid voor vervolgschade wordt uitgesloten,
tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de
zijde van TRINITY.
Art. 8.3 Schade ontstaan aan of ten gevolge van zaken, die
door TRINITY van een leverancier zijn betrokken of bijkomende
diensten, die door TRINITY zijn uitbesteed, wordt uitsluitend
vergoed indien en voor zover TRINITY van de leverancier ter
zake eveneens een vergoeding heeft ontvangen, onder aftrek
van de daarbij door TRINITY gemaakte kosten.
Art. 8.4 In alle gevallen waarin TRINITY tot schadevergoeding
aan de wederpartij verplicht moet worden geacht, beloopt
deze schadevergoeding onder alle omstandigheden niet
meer dan het maximum van de verzekerde som krachtens de
aansprakelijkheidsverzekering van TRINITY.
Art. 8.5 TRINITY aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
inhoud van adviezen, instructies, berekeningen, opgave van
resultaten of gebruiksaanwijzingen, afkomstig van de fabrikant,
in verband met gebruik, bewerking, verwerking, bevestiging en
dergelijke met betrekking tot door TRINITY geleverde zaken.
Artikel 9 Overmacht
In geval van overmacht, althans in de gevallen welke in deze
voorwaarden als overmacht worden omschreven, is TRINITY
gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel
van een schriftelijke verklaring met die inhoud. Als overmacht
wordt onder meer beschouwd: brand, werkstaking of uitsluiting,
oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of
beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de
levering wordt verboden of belemmerd, niet-levering van de
leverancier van TRINITY althans niet-levering onder de door
TRINITY afgesproken condities, watersnood, bedrijfsstoring,
zowel de onderneming van TRINITY als in ondernemingen
waarvan TRINITY materiaal betrekt of waar TRINITY materiaal
laat bewerken, of andere omstandigheden, welke de normale
bedrijfsuitoefening belemmeren, zowel in Nederland als in
het land van herkomst en/of het land van doorvoer van de
grondstoffen of materialen.
Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud
Art.10.1 Alle door TRINITY geleverde zaken en materialen
blijven eigendom van TRINITY, totdat de wederpartij volledig
aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, voortvloeiend
uit de overeenkomst die tot levering van de betreffende
zaken verplicht of uit andere overeenkomsten die met de
wederpartij zijn gesloten met betrekking tot de levering van
zaken en het in samenhang met die levering verrichten van
werkzaamheden, alsmede ter zake van vorderingenwegens
het door de wederpartij tekort schieten in de nakoming van de
hiervoor bedoelde overeenkomsten. Vanaf het moment van
totstandkoming van vorenbedoelde overeenkomsten aanvaardt
de wederpartij de verplichting om zaken en materialen, als in
dit artikel bedoeld, voor zover deze bij wederpartij worden
opgeslagen, voor TRINITY te gaan houden. De wederpartij is
nimmer bevoegd over bedoelde zaken en materialen op welke
wijze dan ook te beschikken. De wederpartij is gehouden om op
het eerste verzoek van TRINITY deze zaken en materialen aan
TRINITY af te geven. Kosten, voortvloeiend uit de verwijdering
van de in dit artikel bedoelde zaken en materialen, kunnen
door TRINITY onverkort aan de wederpartij in rekening worden
gebracht. Al het vorenstaande geldt ook, wanneer de zaken
of materialen door de wederpartij worden verwerkt, gebruikt,
verbruikt of in andere zaken opgenomen.

Art.10.2 Tot de volledige betaling aan TRINITY heeft
plaatsgevonden is de wederpartij verplicht de geleverde zaken
of materialen tegen brandgevaar en andere gangbare risico’s
te verzekeren.
Art.10.3 De wederpartij verplicht zich om de nog niet betaalde
zaken op eerste aanmaning aan TRINITY ter beschikking te
stellen.
Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten
Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto’s, stempels, andere
beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen
en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun
geheel als in onderdelen, blijven (intellectueel, industrieel en
goederenrechtelijk) eigendom van TRINITY, respectievelijk
van de rechtmatige eigenaar die TRINITY vertegenwoordigt,
en uitsluitend ter beschikking van TRINITY. De wederpartij is
gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent
op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie of (overige)
rechten. Namaak, verveelvoudiging of reproductie in welke zin
dan ook is verboden.
Artikel 12 Betaling
Art.12.1 Indien geen andere betalingstermijn is overeengekomen,
vervalt een factuur steeds 14 dagen na factuurdatum. De
wederpartij wordt geacht na verloop van deze termijn of de
andere schriftelijk overeengekomen termijn onmiddellijk,
derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in verzuim te
zijn.
Art.12.2 Bij overschrijding van de in lid 1 genoemde
betalingstermijn is de wederpartij €25 administratiekosten
verschuldigd.
Art.12.3 Indien de wederpartij niet uiterlijk op de vervaldatum
heeft betaald, heeft TRINITY het recht vanaf de vervaldag een
contractuele rente in rekening te brengen van 1,5% per maand
over de waarde van de transactie.
Art.12.4 Iedere betaling waartoe de wederpartij jegens TRINITY
verplicht is, is terstond opeisbaar ingeval de wederpartij
surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard, de wederpartij tot een schuldsaneringtraject
wordt toegelaten c.q. haar toevlucht neemt, haar onderneming
liquideert of (gedeeltelijk) aan derden overdraagt, onder curatele
wordt gesteld, dan wel indien te haren laste beslag wordt gelegd.
Artikel 13 Afname
De wederpartij zal, indien bij het afsluiten van een order geen
afnametermijn is overeengekomen, binnen een schriftelijk nader
overeen te komen termijn het gekochte alsnog moeten afnemen.
Indien ook dan nog niet door wederpartij wordt afgenomen, zal
de wederpartij onmiddellijk van rechtswege, derhalve zonder
sommatie of ingebrekestelling, in verzuim zijn. TRINITY heeft
dan het recht hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen,
hetzij deze overeenkomst geheel of gedeeltelijke als ontbonden
te beschouwen door het afleggen van een daartoe strekkende
schriftelijke verklaring, onverminderd het recht van TRINITY op
schadevergoeding jegens de wederpartij.
Artikel 14 Zekerheid en ontbinding
TRINITY is gerechtigd gedurende de looptijd van de
overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of wanneer
TRINITY uit een mededeling van de wederpartij moet afleiden,
dat zij in nakoming van haar verplichtingen zou tekort schieten,
de nog niet uitgevoerde leveringen of bijkomende diensten
op te schorten, de overeenkomst dienaangaande zonder
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te
verlangen voor de tijdige betaling van de zaken, materialen
of bijkomende diensten. Indien de wederpartij met een
contractuele verplichting, waaronder die tot het verschaffen van
zekerheid, in gebreke is, zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar
en is TRINITY gerechtigd voor verdere leveringen of bijkomende
diensten deugdelijke zekerheid te verlangen.
Artikel 15 Incassokosten
Indien TRINITY haar vordering ter incasso uit handen
moet geven, is de wederpartij in elk geval ter zake van
buitengerechtelijke incassokosten een bedragverschuldigd ter
grootte van 15% van het netto factuurbedrag, met een minimum
van €100.
Artikel 16 Kettingbeding
Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van haar
onderneming, waarbij door TRINITY geleverde zaken, materialen
of bijkomende diensten betrokken zijn, is de wederpartij verplicht
deze voorwaarden aan haar opvolgers en/of deelgenoten op
te leggen, bij gebreke waarvan zij aansprakelijk blijft tegenover
TRINITY voor hun verzuimen.
Artikel 17 Meerdere partijen
Indien een transactie wordt gesloten tussen TRINITY enerzijds
en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder
hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de door
hen gesloten overeenkomst inclusief het in deze voorwaarden
bepaalde.
Artikel 18 Wederverkoop
Art.18.1 Producten die uitsluitend voor professioneel gebruik in
de kapsalons dienen, mogen door de wederpartij onder geen
enkele voorwaarde aan het publiek worden doorverkocht.
Art.18.2 De wederpartij zal de producten van TRINITY in originele
en ongeschonden toestand in voorraad houden c.q. aanbieden.
Voorts zal de van TRINITY afkomstige en van enig merk
voorziene verpakking nimmer voor het weder verpakken van
enig product voor eigen handelsdoeleinden of die van derden
mogen worden aangewend.
Art.18.3 In geval van wederverkoop blijven deze voorwaarden
van toepassing, voor zover zij niet in strijd zijn met dwingend
rechtelijke wettelijke bepalingen ter bescherming van de
consument.
Artikel 19 Voorwaarden leveranciers
Voor zover deze algemene voorwaarden niet toereikend zijn,
gelden de algemene voorwaarden van de leveranciers van
TRINITY.
Artikel 20 Rechtskracht
De hier gestelde voorwaarden blijven van kracht ingeval onze
onderneming geheel of ten dele van naam, rechtsvorm of
eigenaar verandert.
Artikel 21 Bevoegde rechter
Alle geschillen, daaronder begrepen die geschillen die slechts
door een van de partijen als zodanig worden beschouwd, die
tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting van iedere
andere instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in het arrondissement ‘s-Hertogenbosch, tenzij de Nederlandse
wet dwingend anders voorschrijft.
VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN